Info til myndighed

Forløb og målgrupper

Overordnet henvender vi os til unge og voksne i alderen fra 16 til 28 år, som har behov for ekstra og særlig tilrettelagt støtte til uddannelse, afklaring og udvikling af arbejds- og funktionsevne, beskæftigelse og selvstændig livsførelse.

Dagsforløbende er individuelt tilrettelagt og tager afsæt i vores interne værksteder med efterfølgende virksomhedspraktik. Formålet med et forløb er at afdække fremtidige beskæftigelsesmuligheder og støtte eleverne ind eller tilbage på arbejdsmarkedet. Botræningsforløbene er ligeledes individuelt tilrettelagt og sigter mod så selvstændig en livsførelse som muligt.

Forløbene er med udgangspunkt i følgende lovgivning

Målgruppe

Vores tilbud er rettet mod unge, der har behov for træning i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige forudsætninger.

Lille Vildmose STU er målrettet

 • Normalt begavede unge med sociale problemer.
 • Unge med medfødt eller erhvervet nedsat kognitiv funktionsevne.
 • Unge med generelle indlæringsvanskeligheder/sent udviklede.
 • Unge med svage sociale kompetencer, psykisk umodne.
 • Unge med intellektuelle vanskeligheder.

Botræning

Generelt kan eleverne beskrives som unge mellem 16 og 25 år med medfødt eller erhvervet nedsat kognitiv og/eller fysisk funktionsevne.

Målgruppen har ofte en varig nedsat funktionsevne. Derfor bestræber vi os på at skabe kompenserende strategier og færdigheder. Dog er det en forudsætning, at den enkelte unge til en vis grad er selvhjulpen.

Den unge skal være fysisk mobil og kunne være alene om natten, i weekends samt i kortere ferier. Vores tilbud er også målrettet unge med en gennemsnitlig kognitiv funktionsevne, hvor de særlige støttebehov er betinget af psykosociale forhold gennem opvækst og ungdom, hvor en målrettet socialpædagogisk indsats i botræningen kan bibringe den unge normlæring, personlige udvikling og nye mestringsstrategier.

Unge med følgende problemstillinger kan komme i betragtning i vores tilbud:

 • Generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder.
 • Ikke alderssvarende udvikling.
 • Milde former for angst.
 • Aspergers syndrom.
 • ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser.
 • Tidlige følelsesmæssige skader*.
 • Tilknytningsforstyrrelser*.
 • Specifikke emotionelle, sociale og personlige vanskeligheder.
 • Medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Unge der har adfærdsproblemer såsom: vold/truende adfærd, kriminalitet og misbrug kan ikke bo i vores tilbud.

Visitation

Forud for opstart af et botræningsforløb eller dagsforløb sker der altid en visitation. Dette sker, da det er afgørende at sikre, at den enkelte unge er indenfor vores målgruppe, og at vi kan tilbyde det rette forløb.

Proceduren er ofte således:

 1. Rådgiver kontakter skolen og fremsender evt. handleplan/VUM
 2. Rådgiver får melding tilbage om tilbuddet kan matche elevens behov.
 3. Eleven besøger skolen og får en rundvisning.
 4. Opstartsdato findes og aftaler om eventuel indskrivningssamtale laves.
 5. Opfølgningsmøde senest 3 måneder efter indflytning, hvor planen evalueres og evt. tilrettes.

Forud for opstart af et af vores dagtilbud sker der altid en visitation fra rådgiver/uu-vejleder

 1. Rådgiver/uu-vejleder kontakter skolen og fremsender evt. uddannelsesplan.
 2. Eleven besøger skolen og får en rundvisning.
 3. Evt. aftale om et praktikforløb inden evt. opstart. Praktikforløbet kan vare fra en dag og op til en uge.
 4. Efterfølgende praktikopholdet, evalueres praktikken, og der tages stilling til, om et forløb skal iværksættes.
 5. Opstartsdato og aftaler om eventuel indskrivningssamtale laves.
 6. Afklaringsperiode – alt efter forløbstype, vil det være mellem 4 – 12 uger.

For nærmere oplysninger

For nærmere oplysninger omkring prisen eller mere information omkring vores tilbud kontakt uddannelsesleder Christina Møller